Andi Griselda นักเรียนจากคอร์ส : English for business basic class

17 มิถุนายน 2022

สอนดีมากค่ะ เนื้อหาเข้าใจง่าย

เวลามีข้อสงสัยก็สามารถถามผู้สอน

ได้ตลอด ดีมากเลยค่ะ