Jake Albertson นักเรียนจากคอร์ส : English for business basic class

26 กันยายน 2018

เนื้อหาตรงกับข้อสอบจริงมากครับ

เข้าใจง่าย ตรงประเด็น

โดยรวมชอบมากครับ อยากแนะนำ