Andi Griselda นักเรียนจากคอร์ส : English for business basic class

25 กันยายน 2018

สอนดีมากค่ะ เนื้อหาเข้าใจง่าย

เวลามีข้อสงสัยก็สามารถถามผู้สอน

ได้ตลอด ดีมากเลยค่ะ